INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

Niniejszy program umożliwia ocenę pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz testu składającego się z takich pytań.
Testowe sprawdzanie wiedzy jest dość powszechne, np. w systemie e-nauka, ale bardzo rzadko dokonywana jest walidacja takiego podejścia. Uzyskiwane, z wykorzystaniem niniejszego programu, wyniki obliczeń pozwalają na taką ocenę oraz dokonanie koniecznych poprawek - jest to warunek konieczny testowego sprawdzania wiedzy.
Do wykonania obliczeń konieczny jest zainstalowany Excel, z uwagi na wykorzystywane makra (nie wystarczy wersja on line).
Udostępniany plik z programem ocena_pt.xlsm należy skopiować na swój komputer. Dla odblokowania makr folder w którym zostaje zapisany plik musi być określony jako zaufana lokalizacja (Plik -> Opcje -> Centrum zaufania -> Ustawienie Centrum zaufania -> Zaufane lkalizacje -> Dodaj nową lokalizację)
Przy pierwszym uruchomieniu należy kliknąć w napis Włącz edytowanie oraz w napis Włącz zawartość.
Należy wpisać liczbę pytań [5 ; 50] i liczbę osób [10 ; 200], a następnie kliknąć w przycisk Przygotuj Arkusz - powstanie nowy arkusz z dwoma tabelami o podanych rozmiarach.
Do kiedy
Dla wykonania obliczeń należy skopiować do tabel wyświetlanych w nowym arkuszu, prawidłowe i udzielone odpowiedzi, np. z przygotowanego wcześniej pliku Excel.
Do kiedy
Wyświetlane wyniki dotyczące oceny pytań i testu obejmują:
 1. ANALIZOWANE DANE
  • Poprawne i udzielone odpowiedzi
  • Liczba pytań
  • Liczba osób
 2. OCENA PYTAŃ TESTOWYCH
  • Ocena prawidłowości udzielonych odpowiedzi: 1 - tak 0 – nie, z sumami wierszy (osoby) i kolumn (pytania)
  • Łatwości pytań
  • Ocena korelacji: Współczynniki korelacji punktowo-dwuseryjnej, Oznaczenia istotności
  • Uzyskane punkty: Liczba punktów, Liczba osób
  • Wykresy: Łatwości pytań, Współczynniki korelacji punktowo-dwuseryjnej
   Do kiedy

   Do kiedy
 3. OCENA TESTU
  • Wykresy: Liczby uzyskanych punktów, Rozkład liczby uzyskanych punktów
   Do kiedy

   Do kiedy
  • Parametry rozkładu punktów
  • Wykres: Wybrane parametry rozkładu punktów
   Do kiedy
  • Przedział ufności dla średniej na poziomie 0,95
  • Współczynnik KR20
  • Ocena normalności wyników sumarycznych testu - dla wyświetlenia należy kliknąć w napis Odśwież
Wyniki następnych obliczeń w tym momencie zostają zapamiętane w tym samym arkuszu, stąd dla ich zachowania należy zapamiętać pod inną nazwą plik z wynikami wykonanych obliczeń.

Uwagi:
 1. Razem z arkuszem Excel udostępnione są:
 2. W opracowaniu jest uzupełnienie wyników o współczynnik korelacji dwuseryjnej i współczynnik Kudera-Richardsona KR21.
 3. W przypadku zainteresowania możliwe jest zaprojektowanie programu do wykonywania analogicznych obliczeń na serwerze (bez konieczności posiadania arkusza Excel).