KALKULATORY INTERNETOWE

Kupiłem sobie taki malutki kalkulator, co to i mnoży, i pierwiastkuje,
taką małą maszynkę, nie większą od portfela,
gdy zebrałem się na odwagę, wyłamałem śrubokrętem tylną ściankę i ogarnął mnie radosny lęk,
bo ku memu zadowoleniu wewnątrz kalkulatora znalazłem maleńką płytkę, mniejszą od znaczka pocztowego,
nie grubszą od dziesięciu stron książki, a poza tym już nic innego, tylko powietrze,
powietrze naładowane wariacjami matematyki
Bohumil Hrabal

Tu podaj tekst alternatywnyTu podaj tekst alternatywny

Nauczanie algorytmiczne

          NARZĘDZIA
 1. Potęgi liczby e
 2. Symbol Newtona
 3. Mnożenie wielomianów
 4. Sortowanie liczb
 5. Obliczanie rang
 6. Kalkulator funkcji
 7. Wykres funkcji jednej zmiennej
 8. Wykres kolumnowy
 9. Wykres funkcji dwóch zmiennych
 10. Wykresy kilku funkcji liniowych
 11. Działania na zbiorach
 12. Kombinatoryka
 13. Suma szeregów
 14. Odległość pomiędzy dwoma punktami
 15. Dopełnienie algebraiczne macierzy
 16. Wyznacznik macierzy
 17. Operacje na macierzach
 18. Pochodne
 19. Pochodne cząstkowe
 20. Całki oznaczone 1
 21. Całki oznaczone 2
 22. Całki oznaczone podwójne
  Opisy funkcji w kalkulatorach

  RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
  Podstawy
 23. Obliczanie prawdopodobieństwa
 24. Obliczanie prawdopodobieństw
 25. Prawdopodobieństwo całkowite
 26. Wzór Bayesa
 27. Obliczanie wartości oczekiwanej dyskretnej zmiennej losowej
 28. Parametry rozkładu dyskretnych zmiennych losowych
  Wybrane rozkłady
 29. Rozkład Bernoulliego
 30. Rozkład geometryczny
 31. Rozkład Poissona
 32. Rozkład jednostajny
 33. Rozkład wykładniczy
 34. Rozkład normalny
 35. Dystrybuanta rozkładu normalnego
  Funkcje odwrotne do dystrybuant wybranych rozkładów
 36. Rozkład normalny
 37. Rozkład Studenta
 38. Rozkład chi-kwadrat
 39. Rozkład F (Snedecora)

  STATYSTYKA MATEMATYCZNA
 40. Generator rozkładu równomiernego
 41. Generator rozkładu normalnego
 42. Histogram
 43. Wykresy
  Estymacja
 44. Częstości wyników
 45. Średnia arytmetyczna
 46. Mediana
 47. Moda
 48. Podstawowe statystyki 1
 49. Podstawowe statystyki 2
 50. Podstawowe statystyki 3
 51. Przedział ufności dla wartości oczekiwanej
 52. Przedział ufności dla wskaźnika struktury
 53. Wielkość próby przy szacowaniu wartości oczekiwanej
 54. Wielkość próby przy szacowaniu wskaźnika struktury
 55. Kalkulator doboru próby
  Testy dla 1 próby
 56. Test dla wartości odstających
 57. Test do oceny losowości próby
 58. Test normalności Shapiro-Wilka
  58A.Test normalności Shapiro-Wilka
  58B.Test normalności Shapiro-Wilka
 59. Test normalności Kołmogorowa-Smirnowa
 60. Test dla wartości oczekiwanej
 61. Test dla wariancji
 62. Test dla wskaźnika struktury
  Analiza jednej próby
  Testy dla skali przedziałowej dla 2 prób
 63. Test Snedecora) (test F dla dwóch wariancji)
 64. Test Studenta dla dwóch prób niezależnych
 65. Test Welcha
 66. Test Studenta dla dwóch prób zależnych
 67. Wartości krytyczne wybranych statystyk
 68. Wartości krytyczne (p - value)
 69. Kalkulator poziomu istotności
  Testy dla skali porządkowej dla 2 prób
 70. Test Manna-Whitney'a
 71. Test rangowanych znaków (test Wilcoxona)
  Testy dla skali nominalnej dla 2 prób
 72. Test dla dwóch wskaźników struktury
 73. Obliczenie tablicy kontygencyjnej
 74. Test Fishera
 75. Test McNemara
  Weryfikacja hipotez na podstawie dwóch prób
  Program do weryfikacji hipotez na podstawie dwóch prób
  Testy dla wielu prób
 76. Test Bartletta
 77. Jedoczynnikowa analiza wariancji dla prób niepowiązanych
 78. Test Kruskala-Wallisa
 79. Jedoczynnikowa analiza wariancji dla prób powiązanych
 80. Test Friedmana
 81. Test chi-kwadrat
 82. Test Cochrana
  Weryfikacja hipotez na podstawie wielu prób
  Korelacja i regresja dla 2 prób
 83. Współczynnik korelacji Pearsona
 84. Przedział ufności dla współczynnika korelacji Pearsona
 85. Wartość p-value dla dla współczynnika korelacji Pearsona
 86. Współczynnik korelacji cząstkowej
 87. Współczynnik korelacji Spearmana
 88. Współczynnik korelacji Spearmana z wartością p-value
 89. Współczynnik korelacji Cramera
 90. Liniowa regresja jednej zmiennej z możliwością obliczenia prognoz
 91. Wykres funkcji regresji jednej zmiennej
 92. Przedział ufności dla współczynnika regresji liniowej
 93. Przedział ufności dla prognozy na podstawie regresji liniowej
 94. Współczynnik korelacji wielorakiej dla jednej zmiennej

 95. Regresja wykładnicza dla jednej zmiennej
 96. Regresja wielomianowa 2 stopnia dla jednej zmiennej
 97. Regresja wielomianowa 3 stopnia dla jednej zmiennej
 98. Regresja potęgowa dla jednej zmiennej
 99. Regresja logarytmiczna dla jednej zmiennej
 100. Regresja nieliniowa dla jednej zmiennej - wymaga rejestracji
  Ocena korelacji
  Analiza dwóch prób w skali przedziałowej
  Analiza wielu prób
 101. Macierz kowariancji wielu zmiennych
 102. Macierz korelacji wielu zmiennych
 103. Analiza regresji dwóch zmiennych zależnych z obliczaniem wartości zmiennej zależnej
 104. Analiza regresji dwóch zmiennych zależnych z możliwością uwzględniania ich iloczynów
 105. Analiza regresji kilku zmiennych zależnych
 106. Współczynnik korelacji wielorakiej dla kilku zmiennych
 107. Analiza czynnikowa
 108. Analiza skupień dla dwóch zmiennych - obliczenia
 109. Analiza skupień dla współrzędnych geograficznych - program do instalacji
  Metody zaawansowane
  Ocena sprawdzianów testowych
 110. Test A/B
 111. Współczynnik korelacji punktowo-dwuseryjnej
 112. Współczynnik korelacji punktowo-dwuseryjnej - na podstawie podzielonych wyników
 113. Współczynnik Kudera Richardsona 21
 114. Współczynnik Kudera Richardsona 21 - na podstawie wyników częściowych
 115. Współczynnik Kudera Richardsona 20
 116. Ocena pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz testu składającego się z takich pytań

  METODY STATYSTYCZNE

  PRZYKŁADOWE OPROGRAMOWANIA STATYSTYCZNE

  Dane testowe ELEMENTY TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH
 117. Kryterium pesymistyczne
 118. Kryterium optymistyczne
 119. Kryterium umiarkowanego optymizmu (Hurwicza)
 120. Kryterium minimalnego żalu
 121. Kryterium minimaksowe
 122. Kryterium wartości oczekiwanej zysku
 123. Kryterium wartości oczekiwanej straty możliwości
 124. Symulacja procesów decyzyjnych
  Uwaga: W kalkulatorach podstawą decyzji są zyski (korzyści), a w symulacji straty

  DODATKOWE KALKULATORY
 125. Analiza skupień dla dwóch zmiennych - ilustracja graficzna