Ankieta absolwenta WSTI

Dzień dobry!

Zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym - Art. 13a. obowiązkiem Uczelni jest monitorowanie karier zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowania kierunku studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów - http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/Reforma/20110523_USTAWA_z_dnia_27_lipca_2005.pdf.

Prosimy o udzielanie szczerych i prawdziwych odpowiedzi - ankieta jest faktycznie anonimowa! Podawany numer indeksu (albumu) i numer dyplomu są wykorzystywane <b>JEDYNIE</b> do:

<ul>
<li>wyeliminowania uwzględniania kilku odpowiedzi jednego absolwenta;
<li>zapewniania uwzględniania odpowiedzi tylko absolwentów WSTI.

</ul>
Adres e-mail wykorzystywany będzie jedynie w przypadku konieczności komunikacji.

Podawane numery i adresy e-mailowe z definicji nie będą nikomu udostępniane ani pokazywane publicznie.

Anonimowość absolwentów wypełniających ankiety chroniona jest w analogiczny sposób jak w systemie USOS:<ul>
<li>Zastosowano oddzielenie danych o tożsamości absolwentów wypełniających ankietę – numerów indeksu i adresów e-mail, od informacji, jakich udzielają – zawartość ankiety. Tworzone są dwie tablice danych: osobowa i informacyjna.
<li>Informacja o tym, ze ktoś udzielił odpowiedzi jest przechowywana w tabeli osobowej w celu zapobieżenia wielokrotnemu wypełnieniu danej ankiety. 
<li>Odpowiedzi udzielane przez absolwentów są przechowywane w tabeli informacyjnej. Tabela ta jest podstawą wyznaczenia częstości udzielonych odpowiedzi.
<li>Nie ma możliwości połączenia tablicy osób z tablicą informacyjną, gdyż okresowo usuwane są identyfikatory w obu tabelach łączące osobę z jej odpowiedziami w ankiecie.

</ul>

Ankieta składa się z 18 pytań